Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και καλύπτουν την χρήση του διαδικτυακού e-shop της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. (www.ade-marine.com), από κάθε χρήστη, σε κάθε μέσο μετάδοσής της (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (website, application κ.α.).

Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. (www.ade-marine.com), αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις αναφερόμενες υπηρεσίες, η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μέσω (website), και μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επιλογής της.

Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. και η ονομασία  ιστοτόπου (domain name) www.ade-marine.com, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Μυκάλης, αριθμ. 72, με Α.Φ.Μ. 095567169, Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, τηλ. 213 0882726, e-mail: info@ade-marine.com, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αλέξανδρο Ατματζίδη του Λαζάρου.

Η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.» (στο εξής «η εταιρεία»), και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτής καθώς και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις, διέπονται  από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που επισκέπτεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση μέσω αυτής, τεκμαίρεται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που αναφέρονται κατωτέρω. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα των χρηστών να είναι απολύτως ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Οι υπεύθυνοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών εντάσσονται και δεσμεύονται 1. από τα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «Κανονισμός») καθώς και 2. από τη συνεργασία και την ειδική σύμβασή τους με εμάς, ως ορίζεται και από τη συναίνεση χρήσης την οποία παρέχουν οι χρήστες. Η χρήση και η πρόσβαση των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, αποτελεί και αυτόματη αποδοχή όλων των κατωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»). Συνίσταται, επομένως, σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της εταιρείας να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοήσουν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και να απόσχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών της www.ade-marine.com αποτελεί προτεραιότητά μας. Με την παρούσα αναφορά των Όρων Χρήσης-Πολιτικής Απορρήτου, γίνεται επεξήγηση της χρήσης και της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 («Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα») και τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τον Κανονισμό.

Σχετικά με τις συναλλαγές και την πραγματοποίηση αγορών δια της χρήσεως μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου που τελούνται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (www.ade-marine.com) ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000-ΦΕΚ1545/Β/18-12-2000 [“Πωλήσεις από απόσταση – Συγκριτική διαφήμιση – Προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α\ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 «για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις» (ΕΕ αριθ. L 144 της 4/6/1997, σ. 19-27) και της οδηγίας 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση» (ΕΕ αριθ. L 290 της 23/10/1997, σ. 18-23)”], καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Εν προκειμένω, η εταιρεία μέσω του www.ade-marine.com, διατηρεί την υποχρέωση να παρέχει επικαιροποιημένη ενημέρωση στους υποψήφιους πελάτες όσον αφορά τα βασικά και κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται, το κόστος, τα έξοδα μεταφοράς, τον φόρο προστιθέμενης αξίας όταν αυτός δεν περιλαμβάνεται στην αναφερόμενη τιμή, τη διαθέσιμη ποσότητα, τις μεθόδους πληρωμής, τις μεθόδους παράδοσης και εκτέλεσης της αγοράς, την περίοδο ισχύος εκάστης προσφοράς καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών.

Προκειμένου η λειτουργία του  www.ade-marine.com και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να έχουν την βέλτιστη απόδοση, παρακαλείται κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας να αποδέχεται τη χρήση Cookies, όπως αυτή προκύπτει από τους παρόντες Όρους, και γίνεται αυτόματα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Οι αναφερόμενοι οροί και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας εταιρείας, και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις  χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. διατηρεί εις ολόκληρον και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων αυτής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να διαβάζουν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης προκειμένου να προχωρούν στις αντίστοιχες ενέργειες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με απόλυτο σεβασμό προς του χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική ταυτότητα της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. καθώς και τα προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες, όπως αυτά προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, βεβαιώνεται ότι είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες. Διατηρείται η επιφύλαξη περί τυχαίων τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν ή ενδέχεται να προκύπτουν χωρίς πρόθεση ή λόγω τεχνικών αδυναμιών ή λόγω σφάλματος λειτουργίας του ιστοτόπου είτε λόγω ανωτέρας βίας. Η καθολική και συνεχής ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του www.ade-marine.com αποτελεί προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πληροφόρηση σχετικά με το διαθέσιμο των αγαθών. Παρόλα ταύτα ενδέχεται η σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση της ιστοσελίδας να εμφανίζεται εντός διαστήματος μίας (1) ημέρας από την τροποποίησή τους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Με την είσοδο του χρήστη/επισκέπτη στο περιβάλλον του www.ade-marine.com, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού μέλους στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει έναν Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και ένα Όνομα Χρήστη (user name) τον οποίο θα επιλέξει και θα γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Το username και το password θα χρησιμοποιούνται από τον χρήστη για την είσοδό του στις υπηρεσίες της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, θα του παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα που ο ίδιος έχει καταχωρήσει, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προηγούμενες παραγγελίες. Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας μπορεί να μεταβάλλεται όσο συχνά το επιθυμεί ο ίδιος ο χρήστης, μετά από καταχώρηση σχετικού αιτήματος στην εταιρεία. Αποκλειστική πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες της σελίδας του προσωπικού λογαριασμού μέλους (προφίλ-user account) του χρήστη, κατέχει ο ίδιος ο χρήστης και για αυτόν τον λόγο καθίσταται ως αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε χρήση, αλλαγή σε στοιχεία και δεδομένα του λογαριασμού καθώς και γενικότερα για κάθε ενέργεια που τελείται μέσω αυτού. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της ασφάλειας του προσωπικού λογαριασμού, ήτοι σε περίπτωση λήθης του κωδικού πρόσβασης, μη εγκεκριμένης- εξουσιοδοτημένης χρήσης ή σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης ασφαλείας του λογαριασμού, συνίσταται ο χρήστης να ενημερώνει άμεσα την ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας και να προληφθεί οιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Καθίσταται σαφές ότι ο χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας της εταιρείας διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού του, ήτοι την είσοδο (log-in) και έξοδο (log-out) από αυτόν. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας του χρήστη να σεβαστεί τον παρόντα Κανονισμό, επέλθει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στο χρήστη, η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. και ο ιστότοπος www.ade-marine.com δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφόμενος ως νέο μέλος των υπηρεσιών του www.ade-marine.com, βεβαιώνει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για την εγγραφή του και την πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας α) είναι αναγραμμένα ορθά, είναι αληθή, έγκυρα, πλήρη και ενημερωμένα καθώς και ότι θα τα διατηρεί σε αυτήν την κατάσταση και στο μέλλον καθώς και β) να δηλώσει ρητώς την συγκατάθεσή του σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναγράφονται στην παρούσα, τους οποίους Όρους και Πολιτική δηλώνει ότι έχει μελετήσει, αντιληφθεί, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών του www.ade-marine.com ενώ είναι απόλυτα επιθυμητή και προτείνεται για την καλύτερη περιήγηση του χρήστη στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν είναι απαραίτητη για την διενέργεια αγοράς του προϊόντος το οποίο επιθυμεί. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε η διαδικασία εγγραφής χρήστη/μέλους να γίνεται με ταχύτητα και με μια απλή διαδικασία έτσι ώστε ο χρήστης/μέλος να αποθηκεύσει τα στοιχεία του και η εξυπηρέτησή του να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη.

Η διαδικασία εγγραφής του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη ως Μέλος και η διατήρηση και συμμετοχή μέσω προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. δεν έχει κόστος, και αποτελεί κτήση μόνο του Μέλους στο οποίο ανήκει, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης ή εκχώρησης σε τρίτα πρόσωπα. Η www.ade-marine.com διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία που διατίθενται από τον ίδιο το χρήστη, χωρίς να προβαίνει σε αλλαγές δίχως την σχετική εξουσιοδότησή του. Τα αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και διατηρούντα αποκλειστικά και μόνο με σκοπό α) τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη του μέλους μέσω της οποία παρέχεται η δυνατότητα διευκόλυνσης στην ολοκλήρωση παραγγελιών, παρακολούθησης της πορείας μιας παραγγελίας, το ιστορικό των παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί στην εταιρεία κ.ο.κ. και β) για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προσφορές που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και αποστολή ενημερωτικού διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικό με τις δράσεις μας καθώς και τις συνεργασίες με Τρίτους (newsletter). Τέλος, γ) τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητα την απαραίτητη επικοινωνία για την βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης και την επιτυχημένη συναλλαγή με τα μέλη, ήτοι για την επικοινωνία, καταχώρηση, ολοκλήρωση, αποστολή, παράδοση εξόφληση και εν γένει για κάθε ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Το www.ade-marine.com διαθέτει συγκεκριμένη πλατφόρμα εγγραφής νέου μέλους προκειμένου η διαδικασία εγγραφής να τελείται με τον πιο σύντομο και αξιόπιστο τρόπο. Για την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία από την εταιρεία.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούνται ως απαραίτητα για την εγγραφή φυσικού προσώπου ως μέλος του www.ade-marine.com είναι το όνομα και επίθετο του προσώπου, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο επικοινωνίας και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με αυτόν.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ενός νομικού προσώπου στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, είναι απαραίτητη η καταχώρηση της πλήρους επωνυμίας του, της διεύθυνσης νόμιμης έδρας, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

Κατά την ολοκλήρωσης της εισαγωγής των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, συμπληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και δημιουργείται ο λογαριασμός νέου Μέλους στο www.ade-marine.com.

NEWSLETTER

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας καθώς και η παροχής άλλων υπηρεσιών, όπως η καταχώρηση και ολοκλήρωση αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν επηρεάζονται από την εγγραφή στο Newsletter. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο newsletter της Εταιρείας γίνεται με πρωτοβουλία το χρήστη και καταχωρείται με την απλή εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο που εμφανίζεται στην σελίδα www.ade-marine.com. Με την καταχώρηση του email και την ολοκλήρωση της εγγραφής στην ιστοσελίδα, δίδεται ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους να λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του το ενημερωτικό, προωθητικό, διαφημιστικό ή μη υλικό σχετικό με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις αλλαγές στον Κανονισμό και τους Όρους, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενημέρωση που πρέπει να λάβει από την εταιρεία.  Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με τους με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών/μελών εγγεγραμμένων στο Newsletter, όμως υπάρχει η περίπτωση κατά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό να καταλήξει στα ανεπιθύμητα. Όταν λάβετε κάποιο μήνυμα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε και αποθηκεύσετε τη διεύθυνση αποστολής του μηνύματος μας στη λίστα ασφαλούς επικοινωνίας σας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του www.ade-marine.com και ολοκλήρωση καταχώρησης παραγγελιών σε αυτό από ανήλικους. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μετά την απαραίτητη πρότερη γονική συναίνεση. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αν ανήλικοι χρήστες μετά από δική τους πρωτοβουλία περιηγηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, καταχωρήσουν ψευδή στοιχεία κατά την αίτηση εγγραφής μέλους καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως η καταχώρηση και ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος/υπηρεσίας. Αφής στιγμής γίνει αντιληπτή η είσοδος ανηλίκου ή η ψευδής καταχώρηση στοιχείων προσωπικών δεδομένων ανηλίκου στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μας θα προβαίνει άμεσα σε διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων από τα αρχεία που διατηρεί η εταιρεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποβλέποντας στη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη του www.ade-marine.com, επιλέξαμε τη δημιουργία ενός απλού συστήματος καταχώρησης και ολοκλήρωσης παραγγελίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα από την περιήγησή του στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα, να προσθέσει τα αγαθά που επιθυμεί στο «Καλάθι Αγορών» και έπειτα να προχωρήσει στη διαδικασία αγοράς.

Το πρώτο στάδιο καταχώρησης της παραγγελίας απαιτούν την επιβεβαίωση των στοιχείων παραγγελίας, διεύθυνσης αποστολής και έκδοσης του παραστατικού/τιμολογίου καθώς και να δοθεί η ρητή συναίνεση και αποδοχή των όρων σύμβασης πωλήσεως. Οι αναφερόμενοι με την παρούσα όροι αγοράς των προϊόντων αποτελούν τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας η οποία δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την συμφωνία σε αυτούς. Έπειτα, ακολουθεί ο υπολογισμός του τελικού κόστους της αποστολής με βάση και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων και τελικώς, το στάδιο πληρωμής των προϊόντων με την επιλογή ενός από τους προβλεπόμενους τρόπους πληρωμής,

Όλη η διαδικασία καταχώρησης παραγγελίας προϊόντων επιθυμίας των χρηστών/επισκεπτών/μελών από την εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.ade-marine.com, καθώς και η ολοκλήρωση αυτής αποτελούν σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, κατά την οποία εφαρμοστέο κρίνεται το  σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του  Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών [άρ. 4 ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει]. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης μιας παραγγελίας, ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος που τέλεσε την παραγγελία του προϊόντος θα λάβει ένα προσωποποιημένο μήνυμα που θα αναγράφει τις πληροφορίες σχετικά με:

  • Τα προϊόντα που παρήγγειλε
  • Την καταχωρημένη ποσότητα
  • Την τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • Το υποσύνολο της αξίας των προϊόντων
  • Την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής και το κόστος της
  • Την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής
  • Το γενικό σύνολο αξίας, μετά την προσθήκη των ανωτέρω υποσυνόλων

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Παρακαλούνται οι πελάτες της εταιρείας να διαβάζουν κάθε φορά τους Όρους της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και τις τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις αγορές τους, όπως αυτές αναγράφονται στα παραστατικά παραγγελιών και τις αποδείξεις που λαμβάνουν με κάθε αγορά. Οι ειδικότεροι όροι που ενδεχομένως να αποστέλλονται και συνοδεύουν την εκάστοτε αγορά, αποτελούν πρόσθετο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης μιας παραγγελίας, διατηρεί το δικαίωμα να επιφυλαχθεί ή να αρνηθεί να εκτελέσει την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, εφόσον γνωστοποιήσει τους λόγους για την πράξη της αυτή στον πελάτη.

Στην ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, η εξυπηρέτηση των πελατών βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, κι να μας ενημερώσετε σε κάθε περίπτωση προβλήματος, δυσκολίας, παραπόνου ή κάθε άλλου ζητήματος μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών  από τις 10:00 έως τις 18:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 213 0882726, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@ade-marine.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως αυτά αναγράφονται και εμφανίζονται στις σελίδες του www.ade-marine.com είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Παρόλα ταύτα αν οι πληροφορίες και φωτογραφίες που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή μη ενημερωμένες, η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη, όταν αυτό συμβαίνει είτε ακουσίως, είτε λόγω ανωτέρας βίας και μη απρόσκοπτης λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΤΙΜΗ

Η εταιρεία λειτουργεί με τιμολόγηση των προϊόντων σε ευρώ (€), αναγράφοντας την αξία των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ade-marine.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στην τιμή των προϊόντων καθ’οιαδήποτε χρονική στιγμή αλλά διατηρεί την υποχρέωση να εφαρμόζει τις εκάστοτε αναγραφόμενες τιμές κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Παρακαλούνται οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη/πελάτες όπως επικοινωνούν μαζί μας στο info@ade-marine.com όταν αντιλαμβάνονται κάποια ασυνήθιστα χαμηλή τιμή σε κάποιο προϊόν και να μας το γνωστοποιούν πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, καθώς η πιθανότητα τεχνικού ή τυπογραφικού λάθους είναι πάντοτε υπαρκτή. Το τελικό ποσό πληρωμής διαμορφώνεται και με βάση τα επιπρόσθετα έξοδα του κόστους αποστολής όπως αυτά υπολογίζονται και προστίθεται στο τελικό στάδιο πληρωμής των προϊόντων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η προβολή της διαθεσιμότητας των προϊόντων γίνεται μέσω της διαδικασίας επιλογής προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη και συνεχή ενημέρωση του συστήματος σχετικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ade-marine.com. Σε περίπτωση που εκ παρατροπής ή λόγω βλάβης του συστήματος, γίνει αντιληπτό ότι κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα επικοινωνήσουμε με τον χρήστη/πελάτη, πληροφορώντας τον για τη νέα προθεσμία κατά την οποία θα είμαστε σε δυνατότητα να αποστείλουμε την παραγγελία.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για  την καλύτερη εξυπηρέτησή του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής:

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης Κάρτας

Γίνεται δεκτή η πληρωμή μέσω κάρτας Visa, Mastercard και Maestro όλων των τραπεζών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των συναλλαγών.

Πληρωμή με Μετρητά ή Κάρτα στην Εταιρεία μας

Δυνατότητα πληρωμής με μετρητά ή κάρτα στην έδρα της εταιρείας ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, οδός Μυκάλης  72, Πειραιάς. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από τον πελάτη και η πληρωμή με μετρητά ή κάρτα γίνεται στο ταμείο της του καταστήματος της εταιρείας, την ώρα της παραλαβής των προϊόντων.

Πληρωμή με Αντικαταβολή (μόνο εντός Ελλάδας)

Δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, και μέχρι το ποσό των 500€. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται με μετρητά κατά την ώρα της παραλαβής των προϊόντων, ενώ η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή είναι δωρεάν.  

Σε κάθε περίπτωση, μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα σε ειδικά εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αποστολή σε δυσπρόσιτη περιοχή, εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κ.α.) και μετά από άμεση επικοινωνία με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να μην αποδεχθεί την πληρωμή με αντικαταβολή αλλά να ζητήσει την κατάθεση του κόστους της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό, ανεξαρτήτου ποσού.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του πελάτη διαθέτουμε αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες. Παρέχεται η δυνατότητα να γίνει κατάθεση του χρηματικού ποσού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία. Στην αιτιολογία της κατάθεσης των χρημάτων θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη και ο κωδικός της παραγγελίας  έτσι ώστε να εντοπίσουμε εύκολα την πληρωμή και να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία. Η παραγγελία θα πρέπει να είναι εξοφλημένη στο σύνολο της μαζί με ότι έξοδα προκύπτουν από τραπεζικές κρατήσεις.

Εάν εντός 2 εργάσιμων ημερών δεν υπάρχει σχετική με την πληρωμή ενημέρωση από τον πελάτη η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται και θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail ακύρωσης.

ΤΡΑΠΕΖΑALPHA BANK
ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ : 251 00 2002 005112
ΟΝΟΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ / ADE LTD
ΙΒΑΝ : GR33 0140 2510 2510 0200 2005 112
ΚΩΔ.SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ : 195/47033910
ΟΝΟΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ
ΙΒΑΝ : GR 27 0110 1950 0000 1954 7033 910
ΚΩΔ.SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ : 5102097776429
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ / ADE LTD
ΙΒΑΝ : GR18 0172 1020 0051 0209 7776 429
ΚΩΔ.SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC : PIRBGRAA

Πληρωμή μέσω PayPal

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ασφαλής πλατφόρμας Paypal, για να εξοφληθεί η παραγγελία του χρήστη/πελάτη και να γίνει πληρωμή είτε με την πιστωτική του κάρτα είτε με το λογαριασμό του στο PayPal. Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγγελίας ο χρήστης επιλέγει από την λίστα επιλογών την πληρωμή μέσω PayPal και οδηγείται σε n-line ασφαλές σύστημα συναλλαγών PayPal. Η χρήση και διαδικασία πληρωμής μέσω της πλατφόρμας της PayPal είναι πλήρως κατανοητή και αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται πάρα πολύ γρήγορα.

Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε δεν διατηρεί ούτε αποθηκεύει καμία προσωπική πληροφορία στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ade-marine.com σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές. Όλα τα τραπεζικά στοιχεία των πελατών τα οποία ενδεχομένως ζητούνται κατά την διαδικασία πληρωμής διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή  την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής. Για οποιαδήποτε απορία, μπορεί κάθε χρήστης να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 2130882726 ή στο email info@ademarine.com

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

H ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε παρέχει στον πελάτη α) τη δυνατότητα να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα που παρήγγειλε από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Μυκάλης, αρ. 72, Πειραιάς Αττικής, Τ.Κ. 18540, καθώς και β) τη δυνατότητα αποστολής της καταχωρημένης παραγγελίας σε αυτόν με χρήση συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς στον χώρο της επιλογής του.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με την επιλογή παραλαβής των προϊόντων από το κατάστημα της Εταιρείας μας, οδός Μυκάλης, αρ. 72, Πειραιάς Αττικής, Τ.Κ. 18540, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής, ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας.

Σε περίπτωση επιλογής παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημα της Εταιρείας, ο πελάτης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς θα πρέπει να προσέλθει για την  παραλαβή αυτής εντός πέντε (5) ημερών, διαφορετικά η παραγγελία αυτομάτως θα ακυρώνεται.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURIER

Κάθε καταχωρημένη παραγγελία θα διατίθεται προς αποστολή στον χώρο επιλογής του πελάτη μετά από το σχετικό έλεγχο ποιότητας και διαθεσιμότητας των προϊόντων, την επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το κόστος αποστολής εκάστοτε παραγγελίας, προκύπτει βάσει του συνολικού βάρους του δέματος καθώς και του προορισμού αποστολής.

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποστολές βάρους έως 2 κιλά 5€ 5€
Αποστολές βάρους από 2 έως 5 κιλά 6€ 6€
Αποστολές βάρους από 5 έως 10 κιλά 10€ 10€
Αποστολές βάρους από 10 έως 20 κιλά 13€ 20€
Αποστολές βάρους από 20 έως 30 κιλά 20€ 27.5€
Για κάθε επιπλέον 1 κιλό 1.7€ 1.7€
Προς Δυσπρόσιτες Περιοχές 5€

 

Eντός Αθηνών η παραγγελία θα παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Εκτός Αθηνών η παραγγελία θα παραδίδεται σε χρονικό διάστημα από  μία έως τρείς (1-3) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Προς Δυσπρόσιτες Περιοχές η παραγγελία θα παραδίδεται σε χρονικό διάστημα από  τρείς έως πέντε (3-5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

**Για τις αποστολές που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος, συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEDEX COURIER.

Η παράδοση των αποστολών που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών γίνεται από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, στη διεύθυνση που αναγράφει ο πελάτης στη φόρμα καταχώρησης της παραγγελίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, παρακαλούνται οι πελάτες να μας ενημερώνουν ενδελεχώς σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα στο κουδούνι κ.λ.π.) όπου αυτό είναι απαραίτητο.

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ)

Το κόστος αποστολής εκάστοτε παραγγελίας, προκύπτει βάσει του συνολικού βάρους του δέματος καθώς και του προορισμού αποστολής.

  Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 Ζώνη 8 Ζώνη 9
Αποστολές βάρους έως 10 κιλά 21.5€ 21.5€ 29€ 33€ 37.5€ 71.5€ 46€ 51.5€ 190€
Αποστολές βάρους από 11 έως 15 κιλά 43€ 43€ 57€ 63€ 71.5€ 131.5€ 76€ 86€ 245.5€
Αποστολές βάρους από 16 έως 18 κιλά 64.5€ 64.5€ 86€ 94.5€ 105.5€ 147€ 103€ 117€ 279.5€
Αποστολές βάρους από 19 έως 20 κιλά 93€ 93€ 114€ 123€ 137€ 157€ 127€ 144€ 300€
Αποστολές βάρους από 21 έως 30 κιλά 107€ 114€ 133€ 145.5€ 167€ 210€ 298€ 313€ 414€
Για κάθε επιπλέον 1 κιλό 2.5€ 2.5€ 3€ 3€ 3.5€ 7€ 9.5€ 10.5€ 15.5€

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ)

ΧΩΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΖΩΝΗ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ημέρες)

ΕΥΡΩΠΗ
Άγιος Μαρίνος SM 4 4
Αλβανία AL 5 4
Ανδόρα AD 4 7
Αυστρία AT 2 4
Βέλγιο BE 1 4
Βοσνία & Ερζεγοβίνη BA 5 8
Βουλγαρία BG 2 3
Γαλλία (Βόρεια) * FR 1 4-5
Γαλλία (Υπόλοιπη) FR 2 4-5
Γερµανία (∆υτική) * DE 1 4
Γερµανία (Υπόλοιπη) DE 2 4
∆ανία DK 2 5
Ελβετία CH 4 4
Εσθονία EE 3 5
Ηνωµένο Βασίλειο GB 2 5
Ηνωµένο Βασίλειο (Νησιά Μάγχης) GB 5 5
Ιρλανδία IE 2 5
Ισλανδία IS 5 6
Ισπανία ES 2 4-5
Ισπανία (Κανάρια Νησιά) ES 2 4-5
Ιταλία IT 1 3-4
Κόσοβο YK 5 7
Κροατία HR 5 6
Κύπρος CY 1 3
Λετονία LV 3 5
Λευκορωσία BY 5 7
Λιθουανία LT 3 5
Λιχτενσταϊν LI 4 4
Λουξεµβούργο LU 1 4
Μάλτα MT 3 5
Μαυροβούνιο ME 5 8
Μολδαβία MD 5 4
Μονακό MC 4 5
Νορβηγία NO 4 5
Ολλανδία NL 1 4
Ουγγαρία HU 2 5
Ουκρανία UA 4 8-9
ΠΓ∆Μ MK 5 5
Πολωνία PL 2 5
Πορτογαλία PT 2 6
Ρουµανία RO 2 3
Ρωσία RU 5 0
Σερβία RS 5 5
Σλοβακία SK 2 5
Σλοβενία SI 3 5
Σουηδία SE 2 5
Τουρκία TR 4 4-5
Τσεχία CZ 2 5
Φινλανδία FI 2 5
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Αίγυπτος EG 8 8
Αλγερία DZ 9 7
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα AE 7 5
Ισραήλ IL 4 7
Κατάρ QA 9 9
Λίβανος LB 9 7
Λιβύη LY 9 8
Μπαχρέιν BH 9 8
Τυνησία TN 9 6

 

**Για τις αποστολές που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών TNT.

***Σε περίπτωση όπου έχει επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της πληρωμής της αξίας των αγορασθέντων προϊόντων η “τραπεζική κατάθεση”, η αποστολή θα πραγματοποιείται εντός  δύο (2) έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης του ποσού. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας του προϊόντος και/ή αντικατάστασής του με άλλο, όπως και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πάντοτε κατόπιν άμεσης ενημέρωσης του πελάτη, οι ημέρες αποστολής ενδέχεται να αυξηθούν, από  δύο (2) έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι, εάν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών δεν υπάρχει σχετική με την πληρωμή ενημέρωση από τον πελάτη η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται και θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail ακύρωσης.

Κατόπιν, ο πελάτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για τον ακριβή χρόνο παράδοσης της παραγγελίας του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος της εταιρείας μας, καθίσταται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας  από τις 10:00 έως τις 18:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 2130882726, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@ade-marine.com.

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει την ευθύνη η Εταιρεία μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται διεύθυνση της Εταιρείας:

ADE MARINE – Ηλεκτρομηχανική Αιγαίου ΕΠΕ
Μυκάλης 72, Πειραιάς
185 40, Ελλάδα
(είσοδος από την οδό Πειραιώς)

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος, αυτή θα πρέπει να δρομολογηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη, και πάντοτε μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας μας. Το προϊόν θα πρέπει να είναι προσεκτικά συσκευασμένο, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν φθορές κατά την επιστροφή, είτε στο προϊόν, είτε την συσκευασία. Ακόμη, κάθε πακέτο επιστροφής θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό λιανικής πώλησης ή το σχετικό τιμολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιείται στους πελάτες μας ότι Ηλεκτρονικά είδη (inverter, φορτιστές, πλακέτες, κτλ), δεν επιδέχονται επιστροφής.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων της συνολικής αξίας των προϊόντων που αγόρασε, αυτή γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση, έγκριση και έλεγχο της κατάστασης στην οποία παραλάβαμε το επιστραφέν προϊόν. Απαραίτητο, επομένως, είναι να εγκριθεί, αρχικά, η επιστροφή του αγορασθέντος προϊόντος από την εταιρεία μας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Πωλήσεων. Ύστερα, με την παραλαβή του προϊόντος από Εταιρεία μας, θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης επιστροφής για πιθανές φθορές του προϊόντος, που δεν τυγχάνουν υπαιτιότητας μας, και έπειτα θα παρέχεται σχετική εντολή για καταβολή του χρηματικού ποσού αξίας του προϊόντος στον πελάτη. Η επιστροφή  των χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που η αρχική αγορά πραγματοποιήθηκε με εντολή αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο ενδιαφερόμενος. Σημειώνεται ότι θα επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και όχι η αξία που καλύπτει πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα που κατέβαλε ο πελάτης.

Συνίσταται από την Εταιρεία μας, όλοι οι πελάτες μας κατά την παραλαβή των προϊόντων τους να ελέγχουν προσεκτικά το ακέραιο της συσκευασίας καθώς και του εσωτερικού αυτής εμπορεύματος, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια σχετική βλάβη ή τυχόν εμφανή ελαττώματα, να μας ενημερώσουν όσο το δυνατόν συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών.

Στην περίπτωση όπου δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι από τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους επιστροφής, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή των προϊόντων και τα προϊόντα αυτά θα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση κατοχυρωμένης παραγγελίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα αποσταλεί από την εταιρεία μας προς αυτόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  από τις 10:00 έως τις 18:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 213 0882726, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@ade-marine.com, άμεσα.

Σε περίπτωση που έχει δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αυτής με τον ίδιο ταχυμεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος θα καλύπτονται από τον πελάτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται ότι παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της, πληροφορίες οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.  φέρει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών  και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον,  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή́ & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, ήτοι και κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι επισκέπτες της  ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε να απόσχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή/και σε σχέση με αυτόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, ήτοι το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) καθώς και των παρεχόμενων, από αυτήν, υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου καθώς και  η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου είδους που αποτελεί προϊόν των στοιχείων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής. Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών προς τρίτους, δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση (άδεια) της εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε., οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.ade-marine.com, η οποία αποσκοπεί στην αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί απειλή, ενόχληση, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.  και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Ακολούθως, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται ρητώς η αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Άλλως και όλως επικουρικώς, Απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόν κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της www.ade-marine.com, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου της ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. Η ADE MARINE – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια ο οποιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Εταιρείας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την εταιρεία χρήση.